คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

บุคลากร


อ.ดร.พุฒิธร ธะนะ

Phuthidhorn Thana


ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ
เบอร์โทร

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานวิจัยที่สนใจ
เทคโนโลยีพลาสมาความดันบรรยากาศสำหรับการประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และ
การบำบัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- A compact pulse-modulation cold air plasma jet for the inactivation of chronic wound bacteria: development and characterization.
- A compact pulse-modulation air plasma jet for the inactivation of chronic wound bacteria: Bactericidal effects & host safety.
- Analysis of cold atmospheric-pressure bio-medicine plasmas by using UV absorption spectroscopy.
- Effect of dielectric barrier discharge plasma jet on bactericidal and human dermal fibroblasts adult cells: In vitro contaminated wound healing model.
- Investigation of Dielectric Barriers Discharge Plasma Jets for Bactericidal in Chronic Wounds.