คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหาร


ผศ.ดร.พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์

Asst.Prof.Dr. Panawan Suttiarporn


ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5701
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานวิจัยที่สนใจ
- Analysis of phytochemicals and volatile constituents
- Optimization of microwave assisted extraction of herb by response surface method
- Phytoremediation of heavy metal
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย
- Optimization of Lead Removal via Napier Grass in Synthetic Brackish Water using Response Surface Model.
(Link: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/120/1/012020/meta)
- Simultaneous Quantification of Vitamin E, Gamma-Oryzanols and Xanthophylls from Rice Bran Essences Extracted by Supercritical CO2
(Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030881461630677X)
- Anti-Tumor and Immune Enhancing Activities of Rice Bran Gramisterol on Acute Myelogenous Leukemia.
(Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4709086/)
- Fractionation and identification of antioxidant compounds from bran of Thai black rice cv. Riceberry
(Link: https://www.researchgate.net/profile/Phumon_Sookwong/publication/283787358_Fractionation_and_Identification_of_Antioxidant_Compounds_from_Bran_of_Thai_Black_Rice_cv_Riceberry/links/568a030808ae051f9af80191.pdf)
- Structures of Phytosterols and Triterpenoids with Potential Anti-Cancer Activity in Bran of Black Non-Glutinous Rice.
(Link: https://www.mdpi.com/2072-6643/7/3/1672)