คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ดาวน์โหลดเอกสาร


อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นิสิต สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ดังนี้

เอกสารสำหรับนักศึกษา
เอกสาร ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มโครงการสหกิจศึกษา
 • รายงานการโครงการสหกิจศึกษา 1
 • แบบฟอร์มขอสอบโครงการสหกิจศึกษา
 • แบบฟอร์มขอฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา
 • แบบฟอร์มโครงงานพิเศษ (นศ.ปีสุดท้าย)
 • แบบฟอร์มขอสอบโครงงานพิเศษ
 • ใบเชิญกรรมการสอบโครงงานพิเศษ
 • รูปแบบการจัดรูปเล่มโครงงานพิเศษ/สหกิจ
 • แบบฟอร์มขอสอบโครงงานพิเศษ word
 • ใบเชิญกรรมการสอบโครงงานพิเศษ word
 • การสอบโครงงานพิเศษ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
 • แบบเสนอร่างโครงงานพิเศษ_ใหม่
 • รูปแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการพิเศษ 1
 • ใบสมัครเข้าโครงการหลักสูตรก้าวหน้า
 • ใบสมัครหลักสูตรก้าวหน้า 2562
 • แบบรายงานการฝึกงาน SCIEE
 • รายงานผลการฝึกงาน
 • แบบฟอร์มแจ้งผลตรวจสอบหนี้สิน
 • ใบแจ้งผลตรวจสอบหนี้สิน SciEE64 04_08_64
 • แบบฟอร์มขอฝึกงาน
 • เอกสารขอฝึกงาน
 • คำร้องขอเข้าสอบ
 • คำร้องขอเข้าห้องสอบ
 • คำร้องขอสอบซ้ำซ้อน
 • คำร้องขอสอบซ้ำซ้อน
 • Logo คณะ
 • Logo_sciee_01_png
 • Logo_sciee_01_ai
 • เอกสารสำหรับห้องปฏิบัติการ
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  ข้อปฏิบัติในการขอใช้ห้องปฏิบัติการ 2-63
 • ข้อปฏิบัติในการขอใช้ห้องปฏิบัติการ 2-63
 • ระเบียบและข้อปฏิบัติในการขอใช้ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง (ชั้น 7)
 • ระเบียบและข้อปฏิบัติในการขอใช้ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง (ชั้น 7)
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง (ชั้น 7)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องมือวิเคราะห์ กรณีไม่มีแบบฟอร์มเฉพาะของเครื่องมือวิเคราะห์ที่ต้องการใช้งาน
 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ (อาคาร 53)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ (อาคาร 53)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 54)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 54)
 • แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม/พื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม/พื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม/พื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (.doc)
 • แบบฟอร์มเบิกวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงงานพิเศษ
 • แบบฟอร์ม ยืม/เบิก วัสดุและครุภัณฑ์
 • แบบฟอร์มเบิกสารเคมีเพื่อใช้ในโครงงานพิเศษ
 • แบบฟอร์มเบิกสารเคมี
 • แบบฟอร์มรายงานอุปกรณ์เครื่องแก้วแตกสูญหายในรายวิชาโครงงานพิเศษ (Project)
 • แบบฟอร์มรายงานอุปกรณ์เครื่องแก้วแตกสูญหาย
 • เอกสารงานวิจัย
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  แบบเสนอขอทุนคณะวิทยศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
 • A1 แบบเสนอขอทุนคณะวิทยศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
 • poster ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุน งปม.65
 • สัญญารับทุนวิจัย
 • A2 สัญญารับทุนวิจัย
 • รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย
 • A3 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย
 • แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน(ขอขยายเวลา, อื่น)
 • A4 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน(ขอขยายเวลา, อื่น)
 • การสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
 • การสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
 • แบบแสดงความจำนงของบประมาณสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย
 • B1แบบแสดงความจำนงของบประมาณสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย
 • นโยบายความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 • นโยบายความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 • คำสั่ง_แต่งตั้งหัวหน้าห้องปฏิบัติการ
 • คำสั่ง_แต่งตั้งหัวหน้าห้องปฏิบัติการ
 • ประกาศ_แนวทางการเบิกจ่ายวัสดุและสารเคมี
 • ประกาศ_แนวทางการเบิกจ่ายวัสดุและสารเคมี
 • เอกสารงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  เอกสารงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  ใบแจ้งซ่อม งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง
 • ใบแจ้งซ่อม งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง
 • แบบฟอร์มยืม-เบิกวัสดุและครุภัณฑ์
 • แบบฟอร์ม ยืม/เบิก วัสดุและครุภัณฑ์
 • เอกสารงานพัสดุ
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อ/จ้าง พัสดุ เบื้องต้น SciEE-พส.01
  (สำหรับการจัดการเรียนการสอน/สำนักงาน)
 • พส01_งบ 65
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติจ้างซ่อมเบื้องต้น SciEE-พส.02
  (สำหรับจ้างซ่อม)
 • พส02_งบ 65
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อ/จ้าง พัสดุ เบื้องต้น SciEE-พส.03
  (สำหรับโครงงานพิเศษ)
 • พส03_งบ 65
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อ/จ้าง พัสดุ เบื้องต้น SciEE-พส.04
  (สำหรับโครงการทั่วไป หรือโครงการงานบริการวิชาการ)
 • พส04_งบ 65
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อ/จ้าง พัสดุ เบื้องต้น SciEE-พส.05
  (สำหรับงานกิจการนักศึกษา)
 • พส05_งบ 65
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อ/จ้าง พัสดุ เบื้องต้น SciEE-พส.06
  (สำหรับโครงการศึกษาดูงาน)
 • พส06_งบ 65
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อ/จ้าง พัสดุ เบื้องต้น SciEE-พส.07
  (สำหรับงานวิชาการ)
 • พส07_งบ 65
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อ/จ้าง พัสดุ เบื้องต้น SciEE-พส.08
  (สำหรับงานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพฯ)
 • พส08_งบ 65
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อ/จ้าง พัสดุ เบื้องต้น SciEE-พส.09
  (สำหรับงานวิจัย)
 • พส09_งบ 65
 • แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุย่อย
 • ใบเบิกพัสดุย่อย_งบ65
 • แบบฟอร์มขออนุญาตนำของออกนอกมหาวิทยาลัย
  - บุคคลภายในคณะ เป็นผู้นำออก
  - บุคคลภายนอก เป็นผู้นำออก
 • บุคคลภายในคณะ เป็นผู้นำออก 65
 • บุคคลภายนอก เป็นผู้นำออก 65
 • แบบฟอร์มนำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ SciEE-พส.10
  (ส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อให้งานการเงินตรวจบิล)
 • พส10_งบ 65
 • แบบฟอร์ม PM-001
 • แบบฟอร์ม PM-001 งบ 65
 • แบบฟอร์ม PM-002
 • แบบฟอร์ม PM-002 งบ 65
 • เอกสารแนบ PM-001 และ 002
 • เอกสารแนบ PM-001 และ 002
 • แบบบันทึกการยืมพัสดุ
  เพื่อขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการ
 • แบบบันทึกการยืมพัสดุ 65
 • เอกสารอบรมโครงการต่างๆ
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  โครงการถ่ายทอดความรู้
  เรื่อง “หลักเกณฑ์เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน”
 • หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งสายวิชาการ
 • หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งสายสนับสนุนวิชาการ
 • เอกสารอื่นๆ
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  ไฟล์รูป wallpaper/background
 • File 1
 • File 2
 • File 3
 •