คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ดาวน์โหลดเอกสาร


อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นิสิต สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ดังนี้

เอกสารสำหรับนักศึกษา
เอกสาร ดาวน์โหลด
คู่มือต่างๆ สำหรับนักศึกษา SciEE
 • คู่มือนักศึกษา SciEE
 • คู่มือการยื่นเอกสารสอบโครงงานพิเศษ
 • คู่มือการยื่นเอกสารสำเร็จการศึกษา 2566
 • คู่มือ ขั้นตอนการการยื่นเอกสารฝึกงานและสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
 • คู่มือ ขั้นตอนการการยื่นเอกสารฝึกงานและสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
 • แบบฟอร์มโครงการสหกิจศึกษา
 • รายงานการโครงการสหกิจศึกษา 1
 • แบบฟอร์มขอสอบโครงงานพิเศษ
 • แบบฟอร์มขอฝึกโครงการสหกิจศึกษา
 • แบบฟอร์มโครงงานพิเศษ (นศ.ปีสุดท้าย)
 • รูปแบบการจัดรูปเล่มโครงงานพิเศษ/สหกิจ
 • แบบเสนอร่างโครงงานพิเศษ_ใหม่
 • รูปแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการพิเศษ 1
 • แบบฟอร์มขอสอบโครงงานพิเศษ
 • แบบฟอร์มขอเชิญกรรมการสอบ
 • ใบประหน้าเพื่อตรวจสอบเอกสารจบการศึกษา 2/2566
 • แบบรายงานการฝึกงาน SCIEE
 • รายงานผลการฝึกงาน
 • แบบฟอร์มแจ้งผลตรวจสอบหนี้สิน
 • แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจสอบหนี้สิน
 • แบบฟอร์มขอฝึกงาน
 • แบบฟอร์มขอฝึกงาน
 • คำร้องขอเข้าสอบ
 • คำร้องขอเข้าสอบ
 • คำร้องขอสอบซ้ำซ้อน
 • คำร้องขอสอบซ้ำซ้อน
 • Logo คณะ
 • Logo_sciee_01_png
 • Logo_sciee_01_ai
 • เอกสารงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  เอกสารโครงงานวิจัย/ขอทุน
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  แบบเสนอขอทุนคณะวิทยศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
 • แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนทุนวิจัยคณะฯ
 • สัญญารับทุนวิจัย
 • A2 สัญญารับทุนวิจัย
 • รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย
 • แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย
 • แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน(ขอขยายเวลา, อื่น)
 • แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานวิจัย/ขอขยายเวลาทุนวิจัย
 • การสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
 • การสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
 • แบบแสดงความจำนงของบประมาณสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย
 • แบบแสดงความจำนงค์ไปนำเสนอผลงาน
 • เอกสารสำหรับห้องปฏิบัติการ
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  นโยบายความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • นโยบายความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565
 • คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าห้องปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ
 • คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าห้องปฏิบัติการ 0037/2566
 • ประกาศแนวทางการเบิกจ่ายวัสดุและสารเคมี
 • ประกาศ_แนวทางการเบิกจ่ายวัสดุและสารเคมี
 • ระเบียบและข้อปฏิบัติในการขอใช้ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง (ชั้น 7)
 • ระเบียบและข้อปฏิบัติในการขอใช้ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง (ชั้น 7)
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง (ชั้น 7)
 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องมือวิเคราะห์ กรณีไม่มีแบบฟอร์มเฉพาะของเครื่องมือวิเคราะห์ที่ต้องการใช้งาน
 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ (อาคาร 53)
 • อค.01 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ (อาคาร 53).pdf
 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 54)
 • อค.02 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ (อาคาร 54) .pdf
 • แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม/พื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม/พื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม .pdf
 • แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม/พื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม .doc
 • แบบฟอร์มเบิกวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงงานพิเศษ
 • แบบฟอร์ม ยืม/เบิก วัสดุและครุภัณฑ์
 • แบบฟอร์มเบิกสารเคมีเพื่อใช้ในโครงงานพิเศษ
 • แบบฟอร์มเบิกสารเคมี
 • แบบฟอร์มรายงานอุปกรณ์เครื่องแก้วแตกสูญหายในรายวิชาโครงงานพิเศษ (Project)
 • แบบฟอร์มรายงานอุปกรณ์เครื่องแก้วแตกสูญหาย
 • เอกสารงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  ใบแจ้งซ่อม งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง
 • ใบแจ้งซ่อม งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง
 • แบบฟอร์มยืม-เบิกวัสดุและครุภัณฑ์
 • แบบฟอร์ม ยืม/เบิก วัสดุและครุภัณฑ์
 • เอกสารงานพัสดุ
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อ/จ้าง พัสดุ เบื้องต้น SciEE-พส.01
  (สำหรับการจัดการเรียนการสอน/สำนักงาน)
 • SciEE-พส.01_งบ67
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติจ้างซ่อมเบื้องต้น SciEE-พส.02
  (สำหรับจ้างซ่อม)
 • SciEE-พส.02_งบ67
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อ/จ้าง พัสดุ เบื้องต้น SciEE-พส.03
  (สำหรับโครงงานพิเศษ)
 • SciEE-พส.03_งบ67
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อ/จ้าง พัสดุ เบื้องต้น SciEE-พส.04
  (สำหรับโครงการทั่วไป หรือโครงการงานบริการวิชาการ)
 • SciEE-พส.04_งบ67
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อ/จ้าง พัสดุ เบื้องต้น SciEE-พส.05
  (สำหรับงานกิจการนักศึกษา)
 • SciEE-พส.05_งบ67
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อ/จ้าง พัสดุ เบื้องต้น SciEE-พส.06
  (สำหรับโครงการศึกษาดูงาน)
 • SciEE-พส.06_งบ67
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อ/จ้าง พัสดุ เบื้องต้น SciEE-พส.07
  (สำหรับงานวิชาการ)
 • SciEE-พส.07_งบ67
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อ/จ้าง พัสดุ เบื้องต้น SciEE-พส.08
  (สำหรับงานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพฯ)
 • SciEE-พส.08_งบ67
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อ/จ้าง พัสดุ เบื้องต้น SciEE-พส.09
  (สำหรับงานวิจัย)
 • SciEE-พส.09_งบ67
 • แบบฟอร์มนำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ SciEE-พส.10
  (ส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อให้งานการเงินตรวจบิล)
 • SciEE-พส.10_งบ67
 • แบบฟอร์ม PM-001 (งานซื้อ)
 • แบบฟอร์ม PM-001 (งานซื้อ) 67
 • แบบฟอร์ม PM-002 (งานจ้าง)
 • แบบฟอร์ม PM-002 (งานจ้าง) 67
 • เอกสารแนบ PM-001 หรือ 002
 • เอกสารแนบ PM-001 หรือ PM-002
 • แบบบันทึกการยืมพัสดุ
  เพื่อขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการ
 • แบบบันทึกการยืมพัสดุ
 • แบบฟอร์มขออนุญาตนำของออกนอกมหาวิทยาลัย
  - บุคคลภายในคณะ เป็นผู้นำออก
  - บุคคลภายนอก เป็นผู้นำออก
 • บุคคลภายในคณะ เป็นผู้นำออก
 • บุคคลภายนอก เป็นผู้นำออก
 • เอกสารงานนโยบายและแผน
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มเสนอโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผน 13
 • แบบฟอร์มเสนอโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2566
 • แบบฟอร์มสรุปผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ SciEE พ.ศ. 2566
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปโครงการ
 • แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มจพ.
 • แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13
 • แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566
 • แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566
 • ประกาศ ระเบียบข้อบังคับ และมติมหาวิทยาลัย
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  ประกาศ กมอ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร_ปริญญาตรี พ.ศ. 2565
 • ประกาศ กมอ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร_ปริญญาตรี พ.ศ. 2565
 • ประกาศ กมอ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร_บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
 • ประกาศ กมอ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร_บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
 • ประกาศ กมอ. รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 • ประกาศ กมอ. รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 • ประกาศ กมอ. หลักเกณฑ์ วิธีการ ตรวจสอบหลักการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565
 • ประกาศ กมอ. หลักเกณฑ์ วิธีการ ตรวจสอบหลักการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565
 • เอกสารสำหรับอาจารย์
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  โครงการถ่ายทอดความรู้
  เรื่อง “หลักเกณฑ์เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน”
 • หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งสายวิชาการ
 • หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งสายสนับสนุนวิชาการ
 • คู่มือขั้นตอนการอนุมัติคำร้องในระบบ Reg ใหม่
 • คู่มือขั้นตอนการอนุมัติคำร้องในระบบ Reg ใหม่
 • เอกสารอื่นๆ
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  ไฟล์รูป wallpaper/background
 • File 1
 • File 2
 • File 3
 •