คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

สาขาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ (DSC)


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญเรื่องกระบวนการของวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ ได้แก่ การกำหนดปัญหา การสืบค้นและจัดเก็บข้อมูล การทำความเข้าใจข้อมูล การสร้างแบบจำลอง และการสื่อสารผลลัพธ์ พร้อมทั้งสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้โปรแกรมที่ทันสมัย หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้บัณฑิตได้ปฏิบัติงานจริงด้วยการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมภาคตะวันออก หลังจบหลักสูตรบัณฑิตมีความพร้อมในการปฏิบัติงานกับผู้ประกอบการได้ทันที นอกจากนี้หลักสูตรยังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) และกระบวนการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือทักษะที่สูงขึ้น (upskill or reskill) ให้กับบัณฑิตที่จบหลักสูตร เพื่อลดช่องว่างความต่างระหว่างทักษะที่พนักงานมีกับทักษะที่องค์กรต้องการ


คณาจารย์ในสาขาวิชา


ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

 Facebook