คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (CIPE)


หลักสูตรกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรแบบบูรณาการที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจกระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการให้แก่สังคมชุมชนและอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่แถบชายฝั่ง  ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง 


คณาจารย์ในสาขาวิชา


ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

 Facebook