คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

สาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM)


สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่กับทักษะปฏิบัติการและการวิจัย โดยจัดการเรียนการสอนเป็นแบบบูรณาการศาสตร์ ทางหลักสูตรได้ปลูกฝังองค์ความรู้และทักษะการทำวิจัยขั้นพื้นฐาน เช่น การผลิตหรือการสังเคราะห์เชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล การศึกษาวัสดุและเทคโนโลยีสำหรับการเปลี่ยนรูปหรือกักเก็บพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานทั้งภายในอาคารหรือในโรงงานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการพลังงานร่วมกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ นักศึกษาทุกคนจะได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม หรือในชุมชน (ผ่านทางโครงการสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน) ที่สำคัญ บัณฑิตที่เรียนจบจากทางสาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ สามารถเข้าสอบเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายได้โดยไม่ต้องผ่านการอบรม


คณาจารย์ในสาขาวิชา


ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

 Facebook